Ikimokyklinis ugdymas

1. Koks ikimokyklinio ugdymo tikslas?
Atsižvelgiant į vaiko galimybes, jo jau turimą patirtį, vadovaujantis vaiko raidos dėsningumais, padėti jam išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

2.  Kur reikėtų kreiptis dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą? Nuo kelerių metų priimami vaikai?
Priėmimo tvarką nustato Kauno miesto savivaldybė peržiūrėti. Į mūsų įstaigą priimami vaikai nuo 2 iki 6 metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

3. Koks yra vaikų skaičius grupėse?
Ankstyvojo ugdymo grupėse (2 – 3 m.)  –15 vaikų.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (3-6 m.) – 20 vaikų.


Priešmokyklinis ugdymas

1. Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas?
Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

2. Koks priešmokyklinio ugdymo tikslas?
Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

3.  Ar visi šešerių metų vaikai privalo lankyti grupes?
Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.

4. Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?
Taip. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).

5.  Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?
Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.