Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

2020-2021 mokslo metų tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė –Edita Martinkėnienė
Kontaktai: el. paštas  editamartin1@yahoo.com, tel. Nr. 8 687 27167

 Nariai:
Evelina Treigytė
Vita Kitova
Marius Pečiulis
Karolis Zaveckas
Justė Labukienė
Rasa Regina Dražbienė
Birutė Žvirblytė
Daiva Čalkūnienė
Dalė Majauskienė
Sandra Naskauskaitė


Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.