Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė –Edita Martinkėnienė
Kontaktai: el. paštas  editamartin1@yahoo.com, tel. Nr. 8 687 27167

 Nariai:

Neringa Šatienė, tėvų atstovė
Evelina Treigytė, tėvų atstovė
Vita Kitova, tėvų atstovė
Marius Pečiulis, tėvų atstovas
Karolis Zaveckas, tėvų atstovas
Justė Labukienė, pedagogų atstovė
Rasa Dražbienė, pedagogų atstovė
Birutė Žvirblytė, pedagogų atstovė
Daiva Čalkūnienė, darbuotojų atstovė
Dalė Majauskienė, darbuotojų atstovė
Sandra Naskauskaitė, darbuotojų atstovė


Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.