Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė –Edita Martinkėnienė
Kontaktai: el. paštas  editamartin1@yahoo.com, tel. Nr. 8 687 27167

Nariai:
Birutė Korzūnė, tėvų atstovė
Justina Povilaitienė, tėvų atstovė
Eglė Krivickaitė-Leišienė, tėvų atstovė
Karolis Zaveckas, tėvų atstovas
Petras Šukys, tėvų atstovas
Renata Čikonienė, pedagogų atstovė
Rasa Dražbienė, pedagogų atstovė
Alma Zaikauskaitė-Akstinienė, pedagogų atstovė
Daiva Čalkūnienė, darbuotojų atstovė
Dalė Majauskienė, darbuotojų atstovė
Sandra Naskauskaitė, darbuotojų atstovė


Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.