Regina Beinorienė

Direktorė

Telefonas: 8 37 311 014, +370 616 35405
El. paštas: direktore@vaikystes.lt

 • 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)
 • 1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 1996 m. – Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė
 • Metų švietėja – 2003
 • 2007 m. suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė kategorija
 • 2007 – 2016 Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, nuo 2016 m. – narė
 • 2009 – 2018 Švietimo vadybos ekspertė
 • 2007–2019 Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programų vertintoja

Funkcijos: organizuoja lopšelio – darželio veiklą, vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoja personalo darbą ir sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Justė Labukienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas:  8 37 313 086; +37061438567;
El. paštas: pavaduotoja@vaikystes.lt

 • 2013 m. baigė Kauno kolegiją (edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija)
 • 2015 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 2021 m. Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus, registruoja tėvų (globėjų) prašymus į savivaldybės duomenų bazę, koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 

Daiva Čalkūnienė

Ūkio padalinio vadovė

Telefonas: 8 37 313 086, +370 604 88918
El. paštas: info@vaikystes.lt

 • 1981 m. baigė Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklą
 • Nuo 1991 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 • Nuo 2020 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ ūkio padalinio vadovė

Funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.