Menu Close

Dažniausiai užduodami klausimai

Ikimokyklinis ugdymas

1. Koks ikimokyklinio ugdymo tikslas?
Atsižvelgiant į vaiko galimybes, jo jau turimą patirtį, vadovaujantis vaiko raidos dėsningumais, padėti jam išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

2. Kur reikėtų kreiptis dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą? Nuo kelerių metų priimami vaikai?
Priėmimo tvarką nustato Kauno miesto savivaldybė peržiūrėti. Į mūsų įstaigą priimami vaikai nuo 2 iki 6 metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

3. Koks yra vaikų skaičius grupėse?
Ankstyvojo ugdymo grupėse (2 – 3 m.) –15 vaikų.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (3-6 m.) – 20 vaikų.

4. Kur galima rasti informaciją apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose?
Laisvas vietas galite rasti čia: Laisvų vietų žemėlapis 

5. Kokia vaiko patekimo į Kauno miesto darželius tvarka, jeigu gyvenu Kauno rajone?
Su vaikų priėmimo į Kauno miesto ugdymo įstaigas galite susipažinti čia


Priešmokyklinis ugdymas

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas?
Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

2. Koks priešmokyklinio ugdymo tikslas?
Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

3.  Ar visi šešerių metų vaikai privalo lankyti grupes?
Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.

4. Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?

Taip. Nuo 2023 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. 

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).

5.  Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?
Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.

6. Ar tėvams reikia mokėti?
Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą išskyrus pietus, nes mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo).

7. Kaip priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?
Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.
Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.
Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.
Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus.

 

Jūsų Vardas (privaloma)

Jūsų Elektroninio pašto adresas (privaloma)

Tema

Jūsų pranešimas

Saugos klausimas (privaloma)
1+1=? 

Informacija atnaujinta: 2024-04-09

Skip to content