Menu Close

Vadovai


Regina Beinorienė
Direktorė

Telefonas: +370 37 311 014, +370 616 35405
El. paštas: direktore@vaikystes.lt

 • 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)
 • 1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos magistras)
 • 1991 – 1996 m. – Kauno 4-ojo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Nuo 1996 m. – Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė
 • 2003 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro suteikta nominacija „Metų švietėja 2003“
 • 2007 m. suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė kategorija
 • 2007 – 2016 – Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, nuo 2016 m. – narė
 • 2022 – 02 – 16 Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

Funkcijos: organizuoja lopšelio – darželio veiklą, vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoja personalo darbą ir sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

 

Renata Čikonienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas: +370 614 38567;
El. paštas: pavaduotoja@vaikystes.lt

 • 2012 m. baigė Kauno kolegiją (edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija)
 • 2016 m. baigė Aleksandro Stulginskio universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 2016 m. Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus, registruoja tėvų (globėjų) prašymus į savivaldybės duomenų bazę, koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 


Daiva Čalkūnienė
Ūkio padalinio vadovė

Telefonas: +370 37 313 086, +370 604 88918
El. paštas: ukis@vaikystes.lt

 • 1981 m. baigė Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklą
 • Nuo 1991 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 • Nuo 2020 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ ūkio padalinio vadovė

Funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content