Menu Close

Išorinio vertinimo rezultatai

 • 2024 m. kovo 25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Kauno apygardos priežiūros skyrius atliko patikrinimą, kurio tikslas – maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditas.

Išvada. Ūkio subjektas atitinka maisto saugos, kokybės, tinkamumo vartoti terminų, atsekamumo, personalo higienos, biocidinių produktų ir su maistu besiliečiančių medžiagų naudojimo reikalavimus, savikontrolės žurnalai pildomi nustatytais terminais, nuokrypių nuo kritinių ribų nebuvo fiksuota. Nurodymų neduota.

Gautas viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas – 5 balai (5 puodukai).


 • VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra 2023 m. spalio 26 d. atliko Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos pareiškėjų patikrą (patikros aktas (149_PKS_301) 2023 m. spalio 26 d. Nr. 289). 

Išvada. Neatitikimai nenustatyti.


 • VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra 2022 m. lapkričio 9 d. atliko Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos pareiškėjų patikrą (patikros aktas (149_PKS_301) 2022 m. lapkričio 9 d. Nr. 222). 

Išvada. Neatitikimai nenustatyti.


 • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos  2022 m. gegužės 3 d. (patikrinimo aktas 2022 m. gegužės 24 d. Nr. (-12 15.3.2 Mr) PA-2572) atliko valstybinę periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 reikalavimams. 

Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2022 m. kovo 24 d. (patikrinimo aktas Nr.33VMIP-1210) planine tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė, tinkamumo vartoti terminų kontrolė, laikymo sąlygų kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, gamybos kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė. 

Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2021 m. balandžio 20 d. (patikrinimo aktas Nr. 33VMĮP – 158) planine tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolę, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditą, tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę.  

Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2020 m. rugsėjo 22 d. (patikrinimo aktas Nr. 33VMĮP – 785) planine tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolę, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditą, tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę. 

Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė  maisto ir veterinarijos tarnyba 2019 m. kovo 21 d. planine  tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolę, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, šalutinių gyvūninių produktų  saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditą, tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę. Patikrinimo akto Nr.33VMĮP – 256.

 Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019 m. gegužės mėn.2 d. atliko periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, vadovaujantis  Lietuvos higienos norma  HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2016 m. sausio 26 d. Nr.V-93 ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 42 priedo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.V-136 redakcija)  „Švietimo tiekėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas“ reikalavimais. Patikrinimo akto Nr. (2-12  15.3.2) PA-2936. 

Išvada.  Atnaujinti dviejų grupių patalpų grindis.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2018 m. kovo 15 d. planine tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolę, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditą, tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę. 

Išvada. Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017 m. lapkričio 6 d. neplanine tvarka patikrino tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, saugos kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę.  

Išvada.  Pažeidimų nenustatyta.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017 m. kovo 31 d.  planine tvarka patikrino atitiktį teisės aktų reikalavimams dėl maisto saugos, kokybės, higienos , ženklinimo kontrolės, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės ženklinimo kontrolės, RVASVT sistemos ir (ar) DHP audito. 

Išvada. Tikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.

 


 • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016 m. rugsėjo 9 d. planine tvarka patikrino atitikties higienos, laikymo sąlygų, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų, kokybės, savikontrolės, atsekamumo reikalavimams vertinimą. 

Išvada. Tikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.

 


 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 21- 26, nuo 2015 m. birželio 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 9 d. buvo atliktas vidaus auditas. Šiuo auditu tikrinta ir vertinta, ar įstaiga laikosi veiklos planų, procedūrų, įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal norminius teisės aktus, ar lėšos, skiriamos iš savivaldybės biudžeto, naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, ar teikiama informacija apie įstaigos veiklą yra patikima ir išsami.

Išvados:

 1. Spręsti klausimą dėl darželio nenaudojamo ilgalaikio turto nurašymo.
 2. Spręsti klausimą dėl panaudos sutarties sudarymo su Nacionaline žemės tarnyba ir įregistravimo Nekilnojamo turto registre.
 3. Užtikrinti, kad šilumos tiekimo paslaugos būtų įsigytos Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo nustatyta tvarka
 4. Numatyti papildomas sutarčių vykdymo kontrolės priemones.
   

 •  Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015 m. birželio 8 d. planine tvarka patikrino atitiktį teisės aktų reikalavimas dėl maisto produktų higienos, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, biocidų autorizacijos ir registracijos, maisto produktų ženklinimo.

Išvados:
1. Atlikti dalinį sienų remontą daržovių laikymo patalpoje.

2. Grupių virtuvėlėse turėti rankų dezinfekavimo priemonių.
Atlikti darbai:
1. Daržovių laikymo sandėlyje atliktas remontas 2015 m. vasarą.

2. Rankų dezinfekavimo priemonės grupių virtuvėlėms įsigytos 2015 m. birželio mėn.


 • Kauno visuomenės sveikatos centras 2014 m. lapkričio 14 d. periodinės kontrolės metu patikrino higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą“ ir maitinimo tvarkos aprašo reikalavimų atitikimą.

Išvados:
1. Pašalinti HN 75: 2010 trūkumus šių punktų:

9 p. grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content