Lopšelyje – darželyje veikia:

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – Renata Čikonienė, direktoriaus pavaduotja ugdymui;
Komisijos sekretorė – Alma Zaikauskaitė, meninio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Gintara Povilaitienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Greta Gružauskaitė, logopedė, specialioji pedagogė;
Jūratė Račickienė, logopedė;
Jūratė Lietuvnikienė, psichologė;
Lijana Kleizienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
1. Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;
2. Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;
3. Analizuojama smurto, patyčių problematika;
4. Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;
5. Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;
6. Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
7. Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;
8. Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.


Darbo grupė įstaigos veiklos įsivertinimui
Darbo grupės koordinatorė – Renata Čikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
nariai:
Vilma Danienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Alma Zaikauskaitė, meninio ugdymo mokytoja;
Inga Kajokienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Rūta Burinskienė, auklėtoja;
Birutė Žvirblytė, auklėtoja;
Regina Beinorienė, direktorė.


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Regina Beinorienė, direktorė;
nariai:
Inga Kajokienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, sekretorė;
Edita Martinkėnienė, auklėtoja metodininkė;
Dalia Valiūnienė, vyresnioji auklėtoja;
Vita Kitova, tėvų atstovė;
Audronė Bukmanaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkė – Daiva Čalkūnienė, diretoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:
Dalė Majauskienė, raštvedė;
Giedrė Stanionienė, duomenų bazės specialistė;
Lijana Kleizienė, auklėtojo padėjėja;
lilija Asanavičienė, sandėlininkė.


Darbo taryba
Darbo tarybos pirmininkė – Rūta Burinskienė
Nariai:
Rima Urbonienė, sekretorė
Audronė Puškova