Lopšelyje – darželyje veikia:

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkas – Justė Labukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos sekretorė – Vilma Danienė, meninio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Inesa Juškienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Aistė Kulbytė-Usavičienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Jūratė Lietuvnikienė, psichologė;
Lijana Kleizienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
1. Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;
2. Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;
3. Analizuojama smurto, patyčių problematika;
4. Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;
5. Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;
6. Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
7. Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;
8. Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.


Darbo grupė įstaigos veiklos įsivertinimui
Darbo grupės koordinatorė – Justė Labukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
nariai:
Vilma Danienė, meninio ugdymo mokytoja;
Inesa Juškienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Kristina Rimkevičienė, mokytoja;
Audronė Randienė, mokytoja;
Vilija Pranaitienė, mokytoja;
Karolina Mauliūtė, mokytoja.


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Regina Beinorienė, direktorė;
nariai:
Inga Kajokienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė;
Edita Martinkėnienė, mokytoja metodininkė;
Vida Mikelkevičienė, vyresnioji mokytoja;
Dalia Valiūnienė, vyresnioji mokytoja;
Vita Kitova, tėvų atstovė;
Audronė Bukmanaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


Viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkė – Daiva Čalkūnienė, ūkio padalinio vadovė;
Nariai:
Dalė Majauskienė, dokumentų specialistė;
Nijolė Irena Griškevičienė, virėja;
Lijana Kleizienė, informacinių technologijų sistemų administratorė;
Eglė Macevičienė, sandėlininkė.


Darbo taryba
Darbo tarybos pirmininkė – Rūta Burinskienė
Nariai:
Rima Urbonienė, sekretorė
Audronė Puškova